Regulamin

Regulamin Parady

§1

 1. Regulamin określa zasady i warunki przebiegu Parady Równości, odbywającej się 15 czerwca 2024  w Warszawie (dalej „Parada”) oraz sposoby zachowania się osób w niej uczestniczących podczas trwania i przebiegu Parady w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 2. Organizatorem Parady Równości 2024 jest Fundacja Wolontariat Równości z siedzibą w Warszawie (dalej „Organizator”).

§2

Uczestniczyć w Paradzie może każda osoba, która popiera idee zgodne z postulatami Parady.

§3

W Paradzie mogą wziąć udział m.in.:

 1. osoby uczestniczące poruszające się pieszo (dalej „Osoby Uczestniczące”),
 2. pojazdy samochodowe (dalej „Pojazdy”),
 3. osoby odpowiedzialne za opiekę nad przebiegiem Parady (dalej „Tęczowy Patrol”).

§4

Osoby Uczestniczące mają prawo w szczególności do:

 1. przebywania na terenie Parady, obejmującym wydzieloną część pasa jezdni,
 2. bezpłatnego uczestniczenia w części muzycznej i przemówieniach odbywających się podczas Parady,
 3. rozdawania materiałów promocyjnych i informacyjnych zaakceptowanych przez Organizatora,
 4. korzystania z pomocy Tęczowego Patrolu w razie wystąpienia takiej potrzeby,
 5. zgłaszania Tęczowemu Patrolowi zauważonych nieprawidłowości z prośbą o interwencje.

§5

Osobom Uczestniczącym zabrania się w szczególności:

 1. przekraczać wyznaczonych przez służby miejskie linii ograniczających teren Parady,
 2. podchodzić do Pojazdów znajdujących się w ruchu na odległość mniejszą niż odległość liny odgradzającej Pojazd od Osób Uczestniczących,
 3. rozdawać bądź sprzedawać na terenie Parady materiałów promocyjnych, które nie zostały zaakceptowane przez kolektyw Parady Równości oraz przeprowadzać zbiórek pieniężnych,
 4. wnosić na teren Parady materiałów niebezpiecznych, alkoholu, narkotyków, broni, cieczy zabronionych oraz cuchnących lub mogących narazić inne Osoby Uczestniczące na zabrudzenie lub niebezpieczeństwo,
 5. eksponować banerów, flag, balonów i innych gadżetów w sposób zagrażający innym Osobom Uczestniczącym w Paradzie,
 6. ekspozycji transparentów oraz głoszenia podczas Parady haseł i treści nie znajdujących pokrycia w ideach oraz postulatach Parady lub godzących w imię osób trzecich,
 7. zachowywać się w sposób naruszający prawo lub sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
 8. używać środków odurzających (w tym alkoholu) i substancji psychotropowych, pod groźbą wezwania odpowiednich służb miejskich lub całkowitego usunięcia z uczestnictwa w Paradzie.

§6

 1. Do Tęczowego Patrolu należą osoby wyznaczone przez Organizatora. Tęczowy Patrol posiada odpowiednie identyfikatory oraz strój umożliwiający jego identyfikację przez Osoby Uczestniczące w Paradzie.
 2. Tęczowy Patrol jest odpowiedzialny za przydzielone przez Organizatora zadania.
 3. Decyzje podejmowane przez Tęczowy Patrol w zakresie jego zadań nie podlegają dyskusji ani nie mogą być kwestionowane przez Osoby Uczestniczące, o ile nie są sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym, w tym zakresie.
 4. Tęczowy Patrol odpowiada za kontakt pomiędzy Organizatorem Parady, Osobami Uczestniczącymi a służbami porządkowymi i medycznymi.
 5. Tęczowy Patrol po zauważeniu łamania niniejszego Regulaminu przez Osoby Uczestniczące ma prawo:
  • nakazać zaprzestania łamania regulaminu Parady,
  • nakazać opuszczenia terenu Parady,
  • zwrócić się o pomoc do służb miejskich.

§7

 1. Pojazdem jest pojazd samochodowy dopuszczony do udziału w Paradzie przez Organizatora na podstawie stosownej umowy oraz pozytywnej weryfikacji przez służby miejskie w dniu Parady.
 2. Każdy Pojazd posiadać musi identyfikator wydany przez Organizatora Parady oraz, jeżeli jest to wymagane, stosowny identyfikator wydawany przez Miasto Stołeczne Warszawa.
 3. Pojazd może posiadać własne nagłośnienie muzyczne oraz wystrój i obsługę.
 4. Na Pojeździe mogą znajdować się banery reklamowe podmiotów zarejestrowanych w Paradzie, o ile umowa z organizatorem nie stanowi inaczej.
 5. Podmiot zgłaszający Pojazd ma obowiązek wyznaczyć jedną osobę koordynującą Pojazd o następujących obowiązkach, tj.:
  • dostosowanie prędkości Pojazdu do tempa marszu Osób Uczestniczących,
  • nadzorowanie obsługi Pojazdu, w tym osób odgradzających Osoby Uczestniczące od Pojazdu,
  • kontrola liczby Osób Uczestniczących w/na Pojeździe w celu zapewnienia im stosownego bezpieczeństwa,
  • zmiana prędkości bądź trasy Pojazdu na żądanie Tęczowego Patrolu bądź odpowiednich służb porządkowych,
  • Podmiot zgłaszający Pojazd zobowiązany jest do wyznaczenia minimum czterech osób, które podczas przemieszczania się Pojazdu będą odgradzać go od Osób Uczestniczących w odległościach co najmniej 1 metra od boków Pojazdu oraz po 2 metry z przodu i tyłu Pojazdu przy pomocy widocznej liny rozumianej jako ciągła bariera wykonana z materiału uniemożliwiającego przypadkowe zerwanie w trakcie trwania Parady (zapewnienie liny leży po stronie podmiotu zgłaszającego Pojazd).
 6. Brak zastosowania się do powyższych punktów, w szczególności brak liny, skutkuje natychmiastowym usunięciem Pojazdu z Parady.

§8

Organizator Parady zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren Parady oraz usunięcia z niniejszego terenu osób lub pojazdów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że ich obecność może narazić Osoby Uczestniczące na niebezpieczeństwo lub które nie spełniają warunków umowy zawartej z Organizatorem lub nie przestrzegają niniejszego Regulaminu.

§9

 1. Podmioty komercyjne i polityczne, które uczestniczą w Paradzie jako zorganizowana grupa co najmniej 5 osób w sposób wyróżniający je promocyjnie (np. logotyp na koszulkach, balonach, transparentach itp.), wnoszą obowiązkową opłatę sojuszniczą na rzecz Parady Równości.
 2. Stowarzyszenia i Fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej nie ponoszą opłat pod warunkiem terminowego zgłoszenia grupy lub Pojazdu za pomocą formularza dostępnego na stronie WWW Parady Równości (https://rejestracja.paradarownosci.pl/).

§10

Osoba Uczestnicząca, wchodząc na teren Parady, przyjmuje postanowienia niniejszego Regulaminu za obowiązujące oraz zobowiązuje się do podporządkowania im, jak i decyzjom Tęczowego Patrolu i przedstawicieli służb miejskich w Paradzie i podczas trwania Parady.